Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta, läs mer om hur vi hanterar cookies.

Jag förstår
Skyddsrum - Skyddsrumsspecialisten

Bygg

Skyddsrumsspecialisten är certifierad av MSB

Skyddsrumsspecialisten är certifierad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att leverera komponenter och utrustning till skyddsrum samt att utföra entreprenadarbeten. Genom certifieringen förbinder sig Skyddsrumsspecialisten att leverera i enlighet med gällande regler. Som skyddsrumsleverantörer blir vi också fortlöpande uppdaterade av MSB om pågående skyddsrumskontroller och byggherrar och fastighetsägare informeras i samband med skyddsrumskontroller om vilka certifierade skyddsrumsleverantörer som finns att tillgå.

Det ska framhållas att byggherren ska se till att skyddsrummet stämmer överens med gällande regler, vilket innebär att intyg enligt 4:11 om riktigheten i arbetets utförande ska inlämnas till SR 15 2021-01-01 28 Kapitel 3: Kvalitetsstyrning Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som senare ska utfärda bevis för skyddsrummet. Vid mindre arbeten, förändring och liknande i befintliga skyddsrum ska skyddsrumsstartmöte normalt hållas, såvida det uppenbart inte behövs. Den sakkunnige ska då utan Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps medverkan gå igenom förutsättningarna med de berörda samt protokollföra mötet. Det ska framhållas att arbetet avslutas först när skyddsrumsintyg för åtgärderna är utfärdat av den sakkunnige.

Vid granskningen måste det vara möjligt att bedöma helheten, varför det inte godtas att byggherren lämnar in handlingar efter hand för granskning och intygande. Det godtas inte heller att byggnadsarbetena påbörjas innan alla handlingar är granskade och helheten bedömd.

När det konstaterats att skyddsrummets samtliga handlingar uppfyller de krav som ställs i gällande regler ska intyg nr 1 enligt tabell 4:11a om detta utfärdas. Intyget ska utfärdas av den skyddsrumssakkunnige i enlighet med vad som bestämts vid skyddsrumsstartmötet. Detta intyg är en förutsättning för att byggnadsarbetena ska få påbörjas.

För att i möjligaste mån förhindra att byggherrar och fastighetsägare försätter sig i sådana situationer att befintliga skyddsrum förlorar i skyddsförmåga finns en särskild paragraf om detta i plan och bygglagen (10 kap. 17§). Denna avser att uppmärksamma de i byggprojekt inblandade aktörerna på att skyddsrumslagstiftningen måste beaktas vid byggprojekt som rör befintliga skyddsrum.

Skyddsrumssakkunniga är genom godkännande från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap behöriga att för myndighetens räkning lämna utlåtanden rörande skyddsrum genom s.k. skyddsrumsyttrande.