Vi använder cookies för att göra det enklare för dig att använda vår webbplats.

Genom att acceptera godkänner du hur vi hanterar cookies. Läs mer om cookies och hur du kan tacka nej till dem.

Acceptera

Kommun

Kommunens ansvar gällande skyddsrum liknar fastighetsägarnas ansvar men är mer omfattande. Kommunen ansvarar för skyddsrummen i kommunens fastigheter men även för de bergrum som kan finnas i kommunen. Kommunen ansvarar även för att en kvalificerad sakkunnig anlitas vid nybyggnationer av skyddsrum eller ombyggnader i fastigheter med skyddsrum.

Skyddsrumsspecialisten är en helhetsleverantör av tjänster och produkter för skyddsrum. Du hittar mer information under Våra Tjänster; bygglov, bygganmälan, bygginspektörer, säkerhetschef, bygglovshandläggare.

Det finns ett stort antal skyddsrum i den befintliga bebyggelsen och dessa ska enligt riksdagens beslut bevaras och underhållas för att kunna utgöra en resurs på lång sikt. Ingrepp i byggnader som innehåller skyddsrum och som inte görs på ett korrekt sätt kan medföra att skyddsrummet förlorar i skyddsförmåga, även om senare försök att rätta till de felaktiga ingreppen görs. Vidare kan enskilda drabbas av onödiga merkostnader om ett skyddsrum förstörs genom byggnadsåtgärder och den enskilde kan då föreläggas att återställa skyddsrummet. För att i möjligaste mån förhindra att byggherrar och fastighetsägare försätter sig i sådana situationer att befintliga skyddsrum förlorar i skyddsförmåga finns en särskild paragraf om detta i plan och bygglagen (10 kap. 17§).

Denna avser att uppmärksamma de i byggprojekt inblandade aktörerna på att skyddsrumslagstiftningen måste beaktas vid byggprojekt som rör befintliga skyddsrum. Enligt lagen om skyddsrum åligger det kommunen att på begäran förse staten med de uppgifter som är av betydelse för skyddsrumsverksamheten. I samband med hantering av ärenden med befintliga skyddsrum vid nya byggprojekt innebär detta att kommunen ska möjliggöra att sakkunnig information kan nå berörda. SR 15 2021-01-01 121 Kapitel 9: Underhåll Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska därför ha möjlighet att yttra sig över föreslagna åtgärder och i och med detta skapas ett skydd dels för den enskilde, dels för att ett användbart skyddsrumsbestånd ska kunna upprätthållas. Alla byggnadsåtgärder inom aktuell byggnad som direkt eller indirekt kan komma att påverka skyddsrumsfunktionen omfattas av bestämmelsen i plan- och bygglagen. Förutom direkta ingrepp i själva skyddsrummet omfattas även exempelvis tillbyggnader som blockerar eller försvårar in- och utrymningsvägar, lufttillförsel med flera skyddsfunktioner inom byggnaden. Om byggnaden utgörs av ett sammansatt byggnadskomplex med separata byggnadsdelar behöver bara den byggnadsdel som inrymmer skyddsrummet beaktas. För att tillgodose kraven i 10 kap. 17 § plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden kräva redovisning från byggherren i enlighet med tabell 9:21a.