Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta, läs mer om hur vi hanterar cookies.

Jag förstår
Skyddsrum - Skyddsrumsspecialisten

Miljö- och kvalitetspolicy

Vi arbetar långsiktigt och hållbart

På Skyddsrumsspecialisten arbetar vi för ett långsiktigt och hållbart samhälle.

För att vår miljöplan skall uppfylla våra krav har stor vikt lagts på:

  • att kontinuerligt utveckla och uppdatera miljöplanen
  • att kontinuerligt identifiera miljöaspekterna på byggarbetsplatsen
  • att i god tid identifiera samtliga miljölagar och övriga krav inom projektet
  • att kontinuerligt säkerställa samstämmigheten mellan de olika enheterna inom Skyddsrumsspecialisten

Genom vårt engagemang tar vi vårt ansvar för att ge kommande generationer möjlighet att uppleva och njuta av frisk luft, rent vatten, biologisk mångfald och en levande natur. Ett ansvar som samtliga inom företaget tar och ställer sig bakom. Vi bygger vårt miljöarbete på att alla medarbetare, kunder och samarbetspartners arbetar för samhällets långsiktiga utveckling. Vi miljöanpassar och effektiviserar vår byggverksamhet i enlighet med de lagar och krav som ställs på oss och vi strävar alltid efter att förbättra vår miljöprestanda.

Vi har verkat för att minska den negativa miljöpåverkan från transporter genom att övergå till alternativa och miljövänligare drivmedel som etanol eller biogas. Vi har effektiviserat och samordnat våra transporter och utrustat våra fordon med kompletta verktyg för att därigenom minimera onödiga resor. Vi verkar för resurssnåla och giftfria kretslopp genom att använda miljövänliga produkter.

Vissa ämnen kan påverka miljö och hälsa negativt, enskilt eller i kombination. Tillverkning och efterbehandling kan också innebära att människor och miljö exponeras för miljö- och hälsofarliga ämnen.

Utbyte av miljö- och hälsofarliga ämnen är därför av stor betydelse. Det är en fråga om folkhälsa, förbättrad arbetsmiljö, ökad patientsäkerhet och skydd av den yttre miljön. Arbetet med kemikalier har ökat fokus på att undvika och minska förekomsten av miljö- och hälsofarliga tillsatser i varor.

 Vi kartlägger och minimerar vår kemikalieanvändning genom att:

  • källsortera allt avfall enligt lokala föreskrifter
  • reglera allt material enligt typlösningar från MSB. Särskild hänsyn till miljöpåverkan och återvinning tas för material som inte är reglerat enligt dessa typlösningar
  • noggrant planera och beräkna mängden av material för att minimera spill
  • endast använda godkända transportörer av avfall
  • hantera farligt avfall via lokalt godkänd transportör med särskilt transporttillstånd till godkänd anläggning för deponi eller destruktion. Anmälan görs till Naturvårdsverket. ADR-dokumentation fylls i och överlämnas till transportör i de fall där så krävs