Vi använder cookies för att göra det enklare för dig att använda vår webbplats.

Genom att acceptera godkänner du hur vi hanterar cookies. Läs mer om cookies och hur du kan tacka nej till dem.

Acceptera

ROT-projekt

Vi erbjuder alla typer av åtgärder i skyddsrum vid renovering eller ombyggnad av fastigheter med skyddsrum. Från enklare åtgärder till stora gjutningar med betongklass 1-certifikat. Vi tar hand om allt som berör skyddsrummet så byggherren kan inrikta sig på övriga åtgärder i fastigheten. Vi ser till att alla åtgärder följer myndighetskraven. Efter utfört arbete efterlämnar vi alltid fullständig dokumentation.

Lokalanpassning

Ett skyddsrum är till för att skydda civilbefolkningen i händelse av krig. Man skall kunna vistas säkert i ett skyddsrum i upp till två dygn. Men i fredstider kan skyddsrummen användas till annat.

Vi erbjuder alla typer av skyddsrumsspecifika lokalanpassningar, från enklare renoveringsprojekt till omfattande ombyggnationer. Vi ser till att skyddsrummet har en optimal funktion både i fredstid och i krigstid. Detta innebär att vi till exempel kan bygga om ett skyddsrum till en fullt fungerande tvättstuga, anpassad med genomföringar och avlopp som snabbt kan ställas i ordning till ett fullt fungerande skyddsrum inom den lagstadgade tiden på 48 timmar vid höjd beredskap.

För att kunna säkerställa detta utförs samtliga arbeten av kvalificerad personal med stor erfarenhet och god produktkännedom. Alla utförda arbeten innehåller fullständig dokumentation.

Delavveckling

Vid en delaveckling av skyddsrum kan vi utföra alla delar. Kontakt med myndigheten och den kvalificerade sakkunnige, utförande av själva arbetet samt levererans av certifierat skyddsrumsmateriel och komponenter.

Stambyte

Vid ett stambyte i fastigheten där avloppet går igenom skyddsrummet finns det flera godkända typlösningar och det är viktigt att man väljer rätt lösning för det aktuella skyddsrummet. Vi utför samtliga tjänster som kan behövas vid ett stambyte genom ett skyddsrum som projektledning, samordning, utförande samt leverans av certifierade komponenter och material.

Radonventilation

Vid installation av radonsanering genom ett skyddsrum är det av högsta vikt att allt blir rätt. Vi har en lösning på detta problem. Vi utför arbetet och levererar det certifierade materialet.

Projektering / Samordning

Vi inleder arbetet med att alla krav och önskemål om den blivande byggnaden preciseras, samt att alla förutsättningar och villkor som kan påverka den fortsatta projekteringen kartläggs. I projekteringen fastställs sedan byggnadens konstruktion, utförande och dess installationer vilket leder till att kompletta bygghandlingar inklusive ritningar och rumsbeskrivningar kan tas fram.

Vi erbjuder alla typer av projektering och samordning i samband med skyddsrumsarbeten i fastigheter med skyddsrum.

Från mindre projekt till stora entreprenader. Alla våra tjänster innehåller fullständig dokumentation och spårbarhet.

Projektering

Vid nyproduktion/ROT i fastigheter med skyddsrum så kan det ofta svårt att förstå komplicerade regler som MSB tillämpar. Här kan vi, med vår expertis inom detta område, hjälpa dig så att det blir rätt. Vi håller kontakten med beställare, UE och myndigheter för att säkerställa att skyddsrummet uppfyller de högt ställda kraven som myndigheten ställer.

Samordning

Vi samordnar även olika yrkesgrupper, som till exempel rörmokare eller elektriker, som skall utför arbeten i och omkring skyddsrum för att säkerställa att skyddsrummet uppfyller ställda myndighetskrav.

Betong

Vi utför alla typer av gjutningar i skyddsrum, från enklare öppna gjutningar till trycksatta gjutningar som kräver Betong Klass 1. Vi gjuter även helt nya kompletta skyddsrum.

Se Tjänster- Nyproduktion.

Skyddsrumsspecialisten har den högsta kompetensen inom betong som säkerställer att skyddsrummet kan motstå de starka krafter och påfrestningar som det kan utsättas för i händelse av krig eller katastrof. Ett skyddsrum är beräknat på att klara tyngden av byggnaden som är ovanpå. Betong och armering har viktiga funktioner i skyddsrummet. Att dessa arbeten utförs med högsta noggrannhet är därför av största betydelse.

Våra tjänster:

  • Trycksatta gjutningar
  • Öppenform-gjutningar
  • Förstärkning av väggar och pelare.
  • Nyproduktion av skyddsrum.

EL-tjänster

Vi utför alla typer av el-tjänster i skyddsrum. Från enklare arbeten med infästning av kablar till helhetslösningar med fredsinstallationer, håltagningar och gastäta genomföringar inklusive material. Alla arbeten dokumenteras och uppfyller myndighetens krav för skyddsrum.

Belysning

Vi utför installation av belysning för skyddsrumsdrift men även belysning för fredsdrift. Vi anpassar även elinstallationen efter den eventuella verksamhet som bedrivs i skyddsrummet i fredstid.

Genomföringar

Vi installerar alla typer av godkända genomföringar för elkablar i väggar, tak och golv.

Håltagningar

Vi utför håltagningar med hänsyn till myndighetens regelverk för alla godkända genomföringar i väggar, golv och tak.

Infästningar

Alla våra infästningar sker med enligt myndighetens krav och med certifierat material.

Reparation

Vi erbjuder alla typer av reparationer i skyddsrum. Från enklare reparationer av komponenter till större reparationer som kan omfatta hela skyddsrummets stomme.

Reparation av komponenter

Vi reparerar alla typer av skyddsrumskomponenter. Går komponenten inte att laga? Finns den inte längre finns tillgänglig på marknaden? Ingen fara, vi tillverkar en ny åt dig.

Reparation av skyddsrummets stomme

Att en entreprenör har gjort en felaktig genomföring i skyddsrumsväggen är något som förekommer oftare än man tror. Det kan vara så att man har dragit igenom en fiberkabel eller ett vattenrör på ett galet sätt som avsevärt kan försämra skyddsrummets funktion. Här kommer vi in och rättar till felet så att skyddsrummet uppfyller de ställda kraven.

Vill du minimera och förebygga skador eller brister i ditt skyddsrum? Titta närmare på våra serviceavtal.

VVS-tjänster

Vi erbjuder alla typer av skyddsrumsspecifika VVS-tjänster, från enklare ventilbyten till kompletta stambyten. Alla VVS-tjänster innehåller fullständig dokumentation.

Upphängningar

Vi installerar infästningar för samtliga rör i tak och på väggar enligt myndighetens krav för skyddsrum. Vi använder uteslutande godkänt och certifierat infästningsmaterial.

Håltagning

Vi utför håltagning för alla typer av godkända genomföringar i vägg, tak och golv med hänsyn till myndighetens krav som exempelvis avstånd till ingjutningsgods, takvinkel etc.

Genomföringar

Alla våra genomföringar är certifierade och godkända. De monteras enligt myndighetens krav för skyddsrum.

Avlopp

Våra installationer av avlopp sker enbart med certifierat material. Avlopp i skyddsrum är en enhet som vid varje specifikt tillfälle måste godkännas av en kvalificerad sakkunnig. Även infästningsmaterial ingår i denna enhet.

Golvbrunn

Vid installation av certifierad skyddsrumsbrunn krävs utlåtande från kvalificerad sakkunnig i flera steg. Vi tar ansvar för hela installationen, från demontering av den befintliga golvbrunnen till armering och gjutning. Vi samordnar med kvalificerad sakkunnig och sköter den viktiga dokumentationen.