Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta, läs mer om hur vi hanterar cookies.

Jag förstår
Skyddsrum - Skyddsrumsspecialisten

Föreläggande

När du får ett föreläggande

I uppdraget som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har, ingår att genomföra kontroller och tillsyn av skyddsrum. Om en skyddsrumskontroll visar på brister efter en kontrollbesiktning är ägaren skyldig att åtgärda dem. MSB skickar då ett föreläggande till fastighetsägaren. Föreläggandet innehåller åtgärdspunkter som uppmärksammats under kontrollen. Dessa punkter måste åtgärdas inom 3 månader efter att fastighetsägaren fått föreläggandet.

Här kommer Skyddsrumsspecialisten in och underlättar processen för dig genom att ta över hela ansvaret för att skyddsrummet blir efterbesiktigat och godkänt. Skyddsrumsspecialisten tar ett helhetsgrepp för samtliga åtgärder i föreläggandet och ser till att de blir gjorda. Vi samordnar samtliga berörda yrkesgrupper och har en fortlöpande dialog med MSB och besiktningsmannen under hela projektets gång. Vi bistår dig på slutbesiktningen och säkerställer att skyddsrummet uppfyller kraven för ett godkänt skyddsrum.

Fastighetsägares och nyttjanderättshavares skyldigheter

Ansvaret för att underhålla skyddsrum

Ägaren till en byggnad eller annan anläggning där det finns ett skyddsrum är skyldig att underhålla skyddsrummet och den utrustning som hör till skyddsrummet samt att, efter föreläggande av den myndighet som avses i 3 kap. 1 §, vidta de åtgärder som behövs för att förbättra utrymmets skyddsförmåga.

Förelägganden och vite

Den myndighet enligt 3 kap. 1 § som beslutar om byggande eller kontroll av skyddsrum får meddela de förelägganden som behövs i enskilda fall för att denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.

Ett föreläggande enligt första stycket får förenas med vite.

Straff

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sin skyldighet enligt 4 kap. 3 § döms till böter eller fängelse i högst ett år. Har gärningen medfört avsevärt men för totalförsvaret eller är den av någon annan anledning att anse som grov döms till fängelse, i lägst sex månader och högst fyra år.

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon föreskrift som meddelats med stöd av 2 kap. 4 §.

Fält markerade med * är obligatoriska.