Du som fastighetsägare är ansvarig för att skyddsrummet i din fastighet är i, eller kan återställas till, funktionsdugligt skick vid en krissituation. Skyddsrumsspecialisten erbjuder dig därför ett heltäckande service- och underhållsavtal som garanterar dig att skyddsrummet kan återställas inom de lagstadgade 48 timmarna. Vi gör regelbundna kontroller och uppdaterar dig kontinuerligt, så att du i god tid kan åtgärda eventuella fel och brister.

Service - man t-shirt tittar ner på sina händer

I ett fungerande skyddsrum måste alla delar både kunna fylla sin funktion och fungera tillsammans. Och när det kommer nya lagkrav eller sker förändringar i fastigheten (som till exempel stambyte) måste skyddsrummets funktion ses över. Allt detta gör vi åt dig.

Med ett service- och underhållsavtal kan du också med god framförhållning budgetera för eventuella åtgärder, istället för att få en obehaglig överraskning i samband med MSB:s besiktning, där kravet är att alla brister ska vara åtgärdade inom 3 månader.

I service- och underhållsavtal ingår ansvars- och underhållsplan enligt MSB:s bok SR 15, kapitel 9:12. Det innebär att vi ser till att allt fungerar, och att det är vi som tar ansvar för helheten.

Smörjning och rostskydd

Alla ingjutningsgods, dörrar, luckor och tilluftskanaler måste vara fria från rost. Dessa rostskyddsbehandlas och smörjs efter behov.

Inventering

För att få en bra överblick kontrollerar vi att all skyddsrumsutrustning och alla skyddsrumskomponenter finns på plats i rätt antal och av rätt typ. Vi kontrollerar även att all lös utrustning är placerad i skyddsrumsförrådet där den ska vara.

Funktionstest

Vi funktionstestar alla rörliga detaljer som fläktar, dörrar, luckor, brunnar etc. Vi går också igenom samtliga enheter i skyddsrummet och ser till att de fungerar tillsammans.

Service- och underhållsavtal

I våra serviceavtal samlar vi alla våra tjänster för en löpande kontroll av skyddsrummets skick och funktion för att du ska känna dig trygg med att ditt skyddsrum fungerar.